wtorek, 14 lipca 2020

Matka w horoskopie cz. 1 – Wstęp. Matka wspierająca

Horoskop urodzeniowy jest przede wszystkim mapą potencjałów jego właściciela,  a nie osób trzecich, choćby i najbliższych. Jednak ze względu na nieocenioną rolę matki  w naszym życiu oraz fascynujące zjawisko dziedziczenia astrologicznego ślady tej „pierwszej opiekunki” (lub osoby, która tę funkcję wobec nas pełniła) i związana z nią energia powinna być w jakiś sposób zakodowana w osobistym kosmogramie - zwłaszcza jeżeli przyjmiemy stanowisko astrologów humanistycznych i uznamy horoskop urodzeniowy za zapis naszej osobowości, na którą ogromny wpływ mają przecież nasi rodzice.

Tradycja astrologiczna przypisuje matce Księżyc, podpowiadając nam, że poszukując naszej rodzicielki    w horoskopie, należałoby przyjrzeć się właśnie tej planecie.  Ja jednak jestem zadania, że rzecz ta  jest   nieco bardziej złożona, zaś figury matki w kosmogramie  wcale nie jest pokazana aż tak klarownie, jak to bywa na przykład podczas sesji tarota, kiedy to, wybierając dany rozkład, ustalamy, że określona w sekwencji karta kryje w sobie charakterystykę interesującej nas osoby.   

Złożoność problemu wynika moim zdaniem z faktu, że czym innym jest matka jako osoba - z jej charakterem i nastawieniem do życia, który to możemy po niej odziedziczyć bądź nie, czym innym zaś atmosfera stwarzana w domu rodzinnym przez naszą „pierwszą piastunkę” i sposób realizowania przez nią macierzyństwa na tym etapie jej życia, w którym przyszliśmy na świat; to, jak się do nas odnosiła (często na trudno uchwytnym poziomie gestów i emocji), a także rodzaj niepowtarzalnej więzi, która została między nami wytworzona i która, jak wiemy, wpływa na ukształtowanie się naszego charakteru, a potem na całe dorosłe życie. Owa atmosfera to przede wszystkim Księżyc (czasem również Immum Coeli), zaś to pierwsze - czyli cząstki osobowości naszej matki opisany językiem astrologii -  już niekoniecznie.

Matka biologiczna jako dawczyni genów i tzw. dziedziczenie astrologiczne

Kiedy spoglądamy na horoskopy osób spokrewnionych ze sobą, nierzadko widzimy w nich niewiarygodne wręcz podobieństwa. Jeśli zatem szukamy śladów matki w naszym kosmogramie, warto pod tym kątem przyjrzeć się „kółku” swojemu oraz naszej mamy, by w elementach wspólnych zobaczyć najprawdopodobniej te fragmenty nas samych, które odziedziczyliśmy po niej. 

Pokrewieństwo charakterów między biologicznym rodzicem a dzieckiem, które to nauka tłumaczy podobieństwem genetycznym, może w kosmogramach przejawiać się w bardzo różny sposób. Może – lecz wcale nie musi - uczestniczyć w tym Księżyc – ów tradycyjny horoskopowy sygnifikator matki. Możliwe są tu rozmaite kombinacje, na przykład:

⏩Znak naszego Księżyca jest znakiem Słońca naszej matki lub odwrotnie: nasze Słońce jest w znaku Księżyca naszej matki

Księżyce matki i dziecka są w tym samym znaku

Księżyc dziecka jest w domu, którym według astrologii współczesnej włada ten sam znak co znak Księżyca matki

Księżyc dziecka/matki jest władany przez planetę, która jest w koniunkcji z Księżycem matki/dziecka  

Ascendent dziecka jest w znaku Księżyca matki lub odwrotnie: ascendent matki jest w znaku Księżyca dziecka

 IC dziecka jest w tym samym znaku co Księżyc matki

 

Oprócz pokrewieństwa księżycowego istnieją również inne powiązania między horoskopem matki a dziecka, które mogą wskazywać na odziedziczenie pewnych cech charakteru/typu astralnego przez jej potomka.  Najważniejsze z nich angażują dwa inne centralne elementy horoskopu należące obok Księżyca do tzw. „trójni osobowości”: mianowicie Słońce i ascendent.  Oto kilka  najbardziej oczywistych wariantów, choć oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę również aspekty (a zwłaszcza koniunkcje) to może być ich znacznie więcej:  

Słońce dziecka jest w tym samym znaku co ascendent matki lub odwrotnie: Słońce matki jest w tym samym znaku co ascendent dziecka  

Słońce dziecka/matki jest w domu, którym włada ten sam znak co znak  Słońca matki/dziecka

Ascendent dziecka i matki są w tym samym znaku (identyczne osie)

 IC dziecka jest w tym samym znaku co Słońce matki

Zdarza się również, że  występuje  kilka elementów jednocześnie, co wskazywałoby na wyjątkowo silne astralne (i osobowościowe?) podobieństwo do tegoż rodzica. Bywa jednak, że żaden z powyższych elementów łączących kosmogramy osób spokrewnionych nie zostaje wykryty, zaś podobieństwo horoskopów jest bardziej subtelne (m.in. planety na osiach, podobne aspekty, horoskopowa dominanta, co jednak nie jest tematem tego tekstu). Można wówczas nieco żartobliwe stwierdzić, że dziecko astrologicznie po prostu „nie wdało się” w matkę czy w ojca, gdyż oczywiście wyżej przedstawione zasady dotyczą każdego z rodziców. 

·  

  Macierzyńskość matki i jej wpływy wychowawcze odbite w natalnym Księżycu

Nie mniej ważne, lecz i dużo trudniejsze jest wydobycie z horoskopu tego, jak wobec nas była realizowana macierzyńskość i jakie aspekty naszej osobowości faktycznie wyrzeźbiła w nas nasz matka,  niezależnie od jej kosmogramu, mniej lub bardziej podobnego do naszego. Jak wpłynęła na nasz rozwój emocjonalny, poczucie bezpieczeństwa, na zdolność do tworzenia więzi czy wreszcie na to, co instynktownie uznajemy w naszym życiu za „swoje” i całkowicie naturalne.  Rozpatrując to zagadnienie, przyglądamy się oczywiście Księżycowi  - przede wszystkim jego znakowi oraz aspektom.

Matka biologiczna czy ta, która wychowuje?

W tym miejscu należy poczynić pewne ważne zastrzeżenie – mianowicie Księżyc pokaże nam raczej wpływ osoby najbliższej, która pełniła wobec nas funkcję „pierwszego opiekuna” od najwcześniejszych dni naszego życia. Najczęściej – choć jednak nie zawsze – jest to biologiczna matka. Są przecież sytuacje, w których kobieta, która urodziła, z różnych przyczyn nie wypełnia potem swej roli. Zdarzają się przypadki choroby lub śmierci matki czy fizycznego bądź psychicznego porzucenia dziecka (niekoniecznie tylko w drastycznej formie, może to być na przykład oddanie na wychowanie nowo narodzonego własnej matce – czyli babci potomka). Coraz częściej mamy także do czynienia z surogatkami. Nawiasem mówiąc na tego rodzaju perturbacje jak odrzucenie przez matkę na ogół również znajdują odzwierciedlenie w horoskopie – zazwyczaj w trudnych aspektach Księżyca.  

Księżyc – matka, a zarazem dziecko

Tak się składa, że sposób działania Księżyca w horoskopie  jest bliski temu, co współczesna psychologia wie na temat doświadczania świata przez małego człowieka. Stąd też jest głębszy sens w założeniach astrologii humanistycznej rozwijanej na podłożu tejże nauki, które mówią, że na bardzo wczesnym etapie naszego życia to właśnie ta planeta odgrywa absolutnie dominująca rolę w naszym horoskopie, a już zwłaszcza w okresie niemowlęctwa, gdy jesteśmy całkowicie zależni od opiekuna. Zupełnie nie odczuwamy wtedy jeszcze naszej słonecznej indywidualności, podobnie jak nie znając słów i będąc jeszcze przed procesem socjalizacji, w zasadzie nie korzystamy z Merkurego ani z Wenus.

Receptywny Księżyc jest wówczas podstawowym narzędziem naszej komunikacji ze światem. Nie tylko „mówimy” nim, zanim wypowiemy pierwsze wyrazy, ale też mimowolnie chłoniemy  to, co przekazuje nam (świadomie bądź nie) nasza „pierwsza piastunka”. A Jest to planeta niezwykle sensytywna, podatna zwłaszcza na tzw. „czynniki nieuchwytne”, wymykające się racjonalnej analizie. Księżyc - tak jak niemowlę -jest wyczulony nie na słowa, co raczej na komunikaty niewerbalne. Dla tej planety liczy się nie tyle słowny przekaz i kryjąca się za nim intencja, lecz odebrane wrażenie, odczucie, reminiscencja oraz wywołane w ten sposób emocje.  Psychika dziecka także przypomina Księżyc - jest bardzo chłonna i plastyczna, podatna na wpływy wychowawcze – zarówno dobre, jak i złe.  W rezultacie nasz Księżyc kumuluje zapamiętane sytuacje i przekazy (także nieświadome) od matki, a potem, już w dorosłym życiu, ujawnia się w postaci tego, co jest dla nas naturalne i emocjonalnie bliskie.

W tej sytuacji nie dziwi to, że Księżyc  będący tradycyjnie syginfikatorem matki, nabrał potem znaczeń symbolicznych odnoszących się także do wieku dziecięcego, skoro wiemy już, że na pierwszym etapie życia dziecka ono + matka stanowi dla niemowlęcia całkowitą jedność.  

Znak i aspekty Księżyca

Matczyne wpływy na naszą psychikę i osobowość mogą być oczywiście pozytywne i negatywne. Te pierwsze pokazywałby przede wszystkim aspekty harmonijne tego światła do innych planet (przede wszystkim sekstyl i trygon –  z koniunkcją bywa już różnie), te drugie - aspekty nieharmonijne (kwadratury, opozycje, niektóre koniunkcje) oraz trudne położenie tejże planety w znaku. 

Matka wspierająca w horoskopie

W tym wpisie zajmę się wyłącznie konfiguracjami, które wskazywałyby na to, że oddziaływanie matki było pod różnymi względami wspierające. Trudnym położeniem Księżyca i aspektami nieharmonijnymi oraz  problemami, które potencjalnie niosą, omówię osobno w części drugiej tego artykułu.

Skuteczne wspieranie i stymulowanie przez matkę, nacisk na pewną dziedzinę życia zakodowany w znaku i/lub harmonijnym aspekcie Księżyca do określonej planety, a niekiedy także w domu, w którym on przebywa, dotyczyć może dość szerokiego spektrum spraw, które podzieliłam na kilka kategorii.

Używając przymiotnika „wspierające”, mam na myśli oddziaływanie zgodne z predyspozycjami i potrzebami dziecka (a więc także z innymi elementami jego horoskopu), procentujące w przyszłości wyrobieniem odpowiedniego nastawienia do świata, rozbudzeniem potrzeb, ukształtowaniem upodobań, co w jakimś stopniu determinowałoby  jego późniejsze wybory, a nawet ułatwiłoby dziecku  sukces we wspieranych obszarach. Nie bez powodu w opisach harmonijnych aspektów do Księżyca spotyka się słowa takie jak: „łatwość’, „popularność”, „adaptacja”, „instynktowne dążenie do”, jeśli u źródeł pewnych cech leżą nawyki wyrobione w dzieciństwie.     

Z kolei pod określeniem „ładny Księżyc” kryje się przede wszystkim Księżyc dobrze aspektowany, czyli odbierający jak najmniej aspektów nieharmonijnych, gdyż takowe w przypadku, gdy tworzą je planety osobiste bądź benefiki moim zdaniem mogą świadczyć o przedobrzeniu, zaś gdy maleficzne planety społeczne i pokoleniowe - o pójściu dobrze rokującej energii „ładnego Księżyca” w niewłaściwym kierunku. Szerzej do tej kwestii odniosę się w części drugiej. Tym razem przedstawię ogólnie zarysowane wnioski dotyczące dobrze postawionego Księżyca. 

rozwój intelektualny (stymulowanie pracy umysłowej, np. wyrobienie nawyku czytania, uczenia się, poszukiwania wiedzy itp.) – ładny Księżyc w Bliźniętach, w Pannie, w Strzelcu, w Wodniku, a także w 3 domu lub w 9 dom; Księżyc w harmonijnym aspekcie do Merkurego, Jowisza, Urana

rozwój emocjonalny (docenianie roli uczuć i emocji i radzenie sobie z nimi,  owocne kierowanie się emocjami) - ładny Księżyc w Raku lub w Rybach, a także w 4 domu

     -wyrobienie wrażliwości i empatii – Księżyc w Rybach, w aspekcie harmonijnym do Neptuna

        - wyrobienie odporności psychicznej – Księżyc w Skorpionie, w aspekcie harmonijnym do Plutona

rozwój zdolności interpersonalnych – (m.in. łatwość i potrzeba nawiązywania kontaktów) - ładny Księżyc w znaku powietrznym (w Bliźniętach, Wadze lub Wodniku) a także w domu 7 i 11; Księżyc w aspekcie harmonijnym do Wenus 

rozwój społeczny (chęć udziału w życiu publicznym, postawa społecznikowska, nieobojętność wobec spraw ogółu) – ładny Księżyc w Wadze, Strzelcu, Wodniku i w Rybach, a także w domu 7, 10 i 11; Księżyc w harmonijnym aspekcie z Uranem, Neptunem, Jowiszem, Saturnem 

rozwój indywidualizmu (bycie sobą, realizowanie swego potencjału bez względu na wszystko)  -  łady księżyc w Lwie, Baranie, Wodniku, Strzelcu,  a także w domu 11; Księżyc w  aspekcie harmonijnym do Słońca   

rozwój niezależności wewnętrznej – ładnie Księżyc w Strzelcu, Wodniku, a także w domu 11; Księżyc w aspekcie harmonijnym do  Urana   

rozwój asertywności (tzw. „zdrowy egoizm”, umiejętność zaspakajania swych potrzeb) - Księżyc w Baranie, Księżyc w  aspekcie harmonijnym do Marsa

potrzeba nieustannego rozwoju - ładny Księżyc w Strzelcu, Księżyc w 9 domu; Księżyc w harmonijnym aspekcie do Jowisza

rozwój pewności siebie – ładny Księżyc w Baranie lub Lwie, Księżyc w 5 domu; Księżyc w  aspekcie harmonijnym do Słońca,   

zaangażowanie w sferę materialną (przywiązywanie wagi do spraw przyziemnych, takich jak jedzenie, pieniądze, zarobkowanie, troska o nie) – Księżyc w żywiole ziemskim (w Byku, w Pannie, w Koziorożcu), Księżyc w domu 2, 6 i 10; Księżyc w aspekcie harmonijnym do Wenus lub Saturna,   

Zaproponowane przeze mnie kategorie matczynych wpływów wspierających zapewne nie wyczerpują tematu. Natomiast pojawienie się powyższych konfiguracji w horoskopie natalnym świadczyłoby o tym, że ze strony matki poszedł silny impuls w danym kierunku i że został on trwale zapisany w naszej psychice. Czy na tyle wyraźnie, by nie zostać zakrzyczany na przykład przez inne, mocniejsze elementy horoskopu? Księżyc nie umie rozpychać się łokciami, a walczy o swoje za pomocą broni w postaci emocji, sympatii w jakąś stronę, tudzież sabotażu. O tym, czy to „wewnętrzne dziecko”, w którym odbita jest nasza matka,  będzie usłyszane decyduje nie tylko horoskop, ale i my sami.  

I wreszcie pytanie: na ile cechy pozytywne, które w Waszym zdaniem pokazuje Wasz ładny, harmonijnie aspektowany Księżyc zawdzięczacie według Was „pierwszej opiekunce”, jej charakterowi, sposobowi realizowania macierzyństwa i aurze, którą wokół Was roztaczała od pierwszych dni Waszego  życia, a na ile jest to  raczej Wasza potrzeba czy umiejętność wrodzona, z którą przyszliście na świat, niezależnie od osoby matki? 


Podziel się :)

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję, że jesteś! Bardzo chętnie poznam Twoje zdanie, ale jako administrator strony zastrzegam sobie prawo do usuwania wszelkich obraźliwych i niezgodnych z prawem wypowiedzi.